Europa in discussie

EuropaDebat hanteert verschillende invalshoeken

Onderstaande rubrieken geven U de mogelijkheid om actief deel te nemen aan dit EuropaDebat.

Formuleer uw commentaar bondig en motiveer uw antwoord en stuur dit door naar:

esic@telenet.be

Met verwijzing naar naar de vraag

 

1. Omgaan met verandering

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 39, 'Hoe reageren op verandering of op deze ernstige crisis?'>>>

Vragen waarop belangstellenden kunnen reageren

- Als bv. het politieke systeem aangepast moet worden, ben je dan bereid ook jouw opvatting hierover te herzien?

- Moet een gunstig ondernemersklimaat, met innovatie en werkschepping vooraan, prioriteit krijgen over budgettaire orthodoxie, prijsstabiliteit of inflatiebeheersing?

- Is vertrouwen in de toekomst bij alle maatschappelijke actoren niet de motor voor ontwikkeling, duurzame groei en welvaart?

- Is de manier waarop verandering wordt aangepakt door de verantwoordelijke belangrijker dan de verandering zelf?

- Is het de taak van de politiek (regering of parlement) om te anticiperen op de grote maatschappelijke uitdagingen of is het beter te wachten tot het probleem zich stelt?

- Is de acceptatie door de bevolking van de nood om aan te passen noodzakelijk om dit proces een stabiel maatschappelijk draagvlak te geven?

- Over de manier van aanpassen liggen er geen pasklare of theoretische schema's klaar. Is dat een reden voor onzekerheid?

- Is het gezegde 'feiten veranderen gedachten blijven', fout of correct?

- Na verschillende recente crises werden een aantal publieke prioriteiten in Europa gewijzigd. Aanvaard je die nieuwe hiërarchie?

- Is het juist dat de tot hiertoe genomen Europese maatregelen om de verschillende crisen te keren enkel symptomatisch waren en niet structureel?

- Worden er in de politiek en in de economie nog teveel 'achterhaalde' uitgangspunten gehanteerd? Zo ja, welke nieuwe uitgangspunten moeten er komen?

- Het economische weefsel is zoals een levend wezen. Cellen sterven af en nieuwe komen er bij. Is het de taak van het beleid om de nieuwe cellen (bedrijven) bij de start financieel te steunen?

- Zijn in het tijdperk van globalisering sociaal verworven rechten een onveranderlijk gegeven?

- Is het groeidogma van de economie een rem op duurzaamheid?

- Ben je bereid om deel te nemen aan een echte mentale revolutie (wat ook pertsoonlijke aanpassing betekent) teneinde mogelijk te maken wat nodig, nuttig en waardevol is voor de maatschappij?

- Wat verkies je? Een status quo (met terugval van de welvaart) eerder dan openheid en belangstelling voor het veranderingsproces?

- In elk veranderingsproces worden er fouten gemaakt. Werd in Europma voldoende lering getrokken uit deze fouten?

- Vind je dat moeilijke, zelf pijnlijke, maatschappelijke beslissingen die niet vanzelf plaatsvinden, te verkiezen zijn boven individueel, bedrijfsmatig of collectief falen?

- Vind je dat een dynamisch Europa en een gemeenschappelijk Europees doel te verkiezen zijn boven nationale doelloosheid, spathie en teleurgang?

 

2. De internationale dimensie

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 40, 'Begrijp ik de wereld warrin ik leef? '>>>

Vragen waarop belangstellenden kunnen reageren

- Vind je dat een nieuwe gemeenschappelijke toekomst belangrijker is dan een gemeenschappelijk verleden?

- Is een toenemende onderlinge economische afhankelijkheid van de nationale economieën een goede zaak voor de bevolking en de samenleving in Europa?

- Zal de internationalisering (soms ook globalisering genoemd) de welvaart van de bevolking in Europa positief beïnvloeden?

- Is de globalisering, als economisch systeem, schadelijk voor de nationale belangen?

- Kunnen nationale belangen protectionistische maatregelen rechtvaardigen?

- Hoe kan het economisch nationalisme worden opgevangen en worden omgebogen in een positieve aanpak?

- Kan vrijhandel de welvaart in de wereld en ook in de ontwikkelingslanden bevorderen?

- Zou het openstellen van de markten in de westerse landen voor grondstoffen of voedingsgewassen uit ontwikkelingslanden ontwikkelingshulp kunnen vervangen?

 

3. Hoe het Europees federalistisch gedachtengoed verspreiden?

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 41, 'De Europese federalisten geconfronteerd met zichzelf ' >>>

Vragen waarop belangstellenden kunnen reageren


- Welke nieuwe politieke organisatiesystemen, procedures en houdingen kunnen de noden van Europa beter beantwoorden?
Aan welke denk je dan?

- Bestaat er een relatie tussen het democratisch gehalte van een institutioneel systeem en de efficiëntie van de politiek en de veerkracht van de economie?

- Bestaat er een relatie tussen de groeimogelijkheden van een land/regio en de kwaliteit/efficiëntie van de overheid?

- Waarom zou een federale methode beter zijn dan de communautaire of intergouvernementele methode voor Europa?
Zo ja, op welke voorwaarden?

- Vraagt de federale methode, als samenlevingssysteem, een grotere mate van samenhorigheid en loyaliteit (burgerzin) van de burgers ten aanzien van de Europese Unie?

- Is de loyaliteit ten aanzien van de Europese Unie respectievelijk van de lidstaat en/of regio, tegenstrijdig of complementair?

- Kan een bewust beleefde Europese identiteit de solidariteit in de Europese Unie bevorderen? Definieer je identiteit als een exclusief cultureel gegeven of beleef je je identiteit ook op grond van publieke waarden en normen?

 

4. Volgende ronde van Europese institutionele hervormingen

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 42, 'De Europese federalisten confronteren Europa met hun project' >>>

Vragen waarop belangstellenden kunnen reageren

- Zijn de zichtbare tekorten van het Verdrag van Lissabon een voldoende reden om de procedure voor een nieuwe herziening van de Europese verdragen te starten?

- Mogen de lidstaten beslissen om gedurende de volgende tien jaar geen institutionele hervormingen meer te laten plaatsvinden? Kunnen noodzakelijk hervormingen tien jaar wachten?

- Wie mag of moet het initiatief voor nieuwe institutionele hervormingen nemen?

- Moet het Europees Parlement, als direct verkozen instelling met volle legitimiteit, volledige medezeggenschap verwerven over de institutionele hervormingen in de EU?

- Wie moet voortaan beslissen over het mandaat voor institutionele hervorming?
De Europese Raad formuleerde tot op heden de limieten van de hervorming en had bij de eindformulering het laatste woord. Kan de beslissing over het mandaat (de te behandelen thema's) en de eindformulering niet samen worden genomen door de Raad en het Europees Parlement?

- Moet de formule van de Europese Conventie, waarin Raad, Parlement en Commissie vertegenwoordigd zijn, geen formele bevoegdheden krijgen om institutionele voorstellen te formuleren?

- Onder welke voorwaarden mogen er aan het voorstel van de Europese Conventie nog wijzigingen worden aangebracht?

- Moeten de aspecten efficiëntie, effectiviteit en legitimiteit niet meteen belangrijke aandachtspunten worden bij nieuwe institutionele hervormingen?

- Moeten die institutionele hervormingen zich toeleggen op het formuleren van gedetailleerde en zeer strikte werkingsregels of in tegendeel een ruim en flexibel veranderingskader invoeren waarin soepel datgene kan worden beslist wat 'moet' worden beslist?

 

5. Enkele kenmerken van een systematischer 'operationele' benadering van de actie

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 43, 'Hoe kunnen de Europese federalisten hun project ontwikkelen?', met als ondertitel: Naar een systematische benadering.

 

 

6. Welk federalisme voor de Europese Unie?

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 44, 'Welk Europees federalisme? ', met als ondertitel: Een poging tot verkenning.

Vragen waarop belangstellenden kunnen reageren

-Is federalisme, als werkvorm van een maatschappelijk systeem, een betere benadering, die de heterogene belangen van de leden van een transnationale maatschappij beter op elkaar kan afstemmen?

- Is federalisme in staat een grotere betrokkenheid van de 'stakeholders' te genereren dan nu het geval is in een confederatie of een gecentraliseerde staat?

- Waarom kan in een federatie veel meer rekening gehouden met de eigenheid (diversiteit) van de delen dan in andere politieke systemen?

- Zijn (Europese) instellingen, die elk een aantal federale kenmerken hebben, samen reeds een federatie?


- Is het wenselijk dat de bevolking een rol speelt bij de Europese institutionele hervormingen?
Zou een Europees referendum een stap in de goede richting zijn om de hervorming te laten goedkeuren
?


- Vind je dat beroep doen op volksraadpleging (referendum) een uitsluitsel brengt op (vele) maatschappelijke problemen waarover beslist moet worden?
Vind je dat technische of complexe (soms juridische) materies ook aan een referendum moeten worden onderworpen?

- Zijn echte Europese politieke partijen nuttig/nodig om de Europese integratie te begeleiden of betekenen ze een rem op het Europese project?


- Kan, zonder de nationale staten af te schaffen, de soevereiniteit van de lidstaten niet verder worden beperkt (door overdracht aan de Europese Unie) als dat een optimalisering betekent voor de werking van deze domeinen
waarin de Europese Unie een meerwaarde betekent?
(De Europese Unie hoeft zich niet met alles bezig te houden
).


- Kan de legitimiteit van het Europese project worden vergroot door ook het Europees Parlement bevoegdheden te geven inzake de institutionele hervorming van de Europese Unie?


- Kan een fiscale responsabilisering van alle bestuurslagen (inclusief Europa) extra middelen vrijmaken voor een 'noodzakelijk' beleid?


- Kan een eenvormig kiessysteem in de Europese Unie de legitimiteit van het Europees Parlement vergroten?


- Kan het houden van Europese verkiezingen op éénzelfde dag in heel Europa de zichtbaarheid van het Europees Parlement bevorderen?


- Federalisme geeft ruimte aan een gelaagd bestuur dat gedecentraliseerd werkt (meerlagig bestuur), daar waar andere systemen centraliserend optreden. Akkoord?


- Is de kwaliteit/efficiëntie van de overheid (politiek en administratie) medebepalend is voor de welvaart van de samenleving?

- Kan een maatschappij, via haar elite, geformuleerd krijgen wat ze wil zijn en wat ze wil worden?

- Is democratie vandaag anders dan vroeger? Waarom?

- Is er in een democratische samenleving nog iets wat niet vrijblijvend meer is? Vind je dit standpunt correct?

- Heb je vertrouwen in de politici? Luisteren ze naar jouw? Kennen ze jouw zorgen? Heb je ze reeds met jouw zorgen geconfronteerd? Zullen zij er rekening mee houden?

- Is de politisering van al de geledingen van de samenleving bevorderlijk voor de deugdelijkheid van het bestuur?


- Denk je dat democratie voor eens en altijd verworven is, zonder permanente inspanning van iedereen?


- Is de complexiteit van de uitdagingen een reden waarom je je (zou) afkeert (ren) van de politiek? Zijn er nog andere redenen?


- Geven de media jouw een getrouw beeld van de grote maatschappelijke en politieke uitdagingen en van de oplossingen die de politici voorstellen?


- Is het raadplegen van tv/radio/kranten/internet, teneinde op de hoogte te blijven van de grote problemen van het ogenblik, een soort burgerplicht ?


- Als de politieke bestuurders nalaten om het beleid aan te passen aan de dwingende noden, zou je dan bereid zijn, individueel of in groep, je actief in te zetten om die leiders toch aan te sporen in actie te schieten?

- Zou je onder vrienden het gesprek over de noodzaak van méér Europa ter sprake durven brengen?
Zou je dat eventueel doen ter gelegenheid van een belangrijk Europees politiek 'incident'?


- Ken je de nationale respectievelijk de Europese waarden en normen?
Hebben je leerkrachten je die waarden en normen bijgebracht? Wat was de bijdrage van je ouders in dat opzicht?


- Moet burgerzin, ten aanzien van alle beleidsniveaus, op school worden bijgebracht? Burgerzin benadrukt de zin van het algemeen belang en de individuele houding daartegenover.


- Hoe kan het democratisch gehalte in de gemeente, in de provincie, in de Vlaamse gemeenschap, in de federale overheid van België en in de Europese Unie worden vergroot?

- Ben je bereid om zelf een rol te spelen in het politieke gebeuren?

- Maak(te) je al (eens) deel uit van een actiegroep? Vind je deelname eraan een morele plicht?

 

7. Welke voorstellen voor Europa?

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 45, 'Voorstellen om het Europese project te doen vorderen', met als ondertitel: Welke weg naar een institutionele hervorming?

8. Welke voorstellen voor Europa?

- Hier wordt verwezen naar Publicaties, en Welk Europa 46, 'Welk maatschappijmodel leidt tot welk politiek project voor Europa?', met als ondertitel: Verkenning van de relatie tussen beide concepten.