Documenten

Congres van de Europese Beweging,
Boodschap aan de Europeanen, Den Haag 1948

"Europa wordt bedreigd, Europa is verdeeld en uit die verdeling spruit de meest ernstige bedreiging.

Verpauperd, belast met slagbomen die de circulatie van zijn goederen belemmeren maar geen bescherming meer bieden, stevent ons Europa op zijn ondergang af. Niet één van onze landen kan er zich op beroemen bij machte te zijn om alleen in zijn verdediging te voorzien. Niet één van onze landen is in staat om geïsoleerd de problemen die door de moderne economie worden opgeroepen te lijf te gaan. Bij gebrek aan een vrijwillig aangegane vereniging zal onze actuele anarchie ons morgen verplichten tot een gedwongen unificatie, hetzij opgedrongen door een macht buitenaf, hetzij door de usurpatie van een betrokken partij.

Het uur is aangebroken om een actie te ondernemen die het gevaar kan bezweren.

Allen samen, met inbegrip van de overzeese volken die deelachtig zijn aan onze lotsbestemming, kunnen wij morgen de grootste politieke organisatie en het ruimste economisch geheel tot stand brengen. Nooit voorheen zal de wereldgeschiedenis een dergelijk machtige vereniging van vrije mensen gekend hebben. Nooit voorheen zullen de oorlog, de angst en de ellende door een geduchter tegenstander in bedwang worden gehouden.

Midden dat grote gevaar en die grote hoop tekent de roeping van Europa zich duidelijk af.

Ze bestaat erin de volken te verenigen met inachtneming van hun eigenheid en verscheidenheid en van de omstandigheden van de twintigste eeuw, zijnde die van de communauteit om aldus de wereld de weg te tonen waarnaar hij op zoek is, de weg van de georganiseerde vrijheden. Ze bestaat erin de inventieve kracht te herstellen en die aan te wenden voor de verdediging en de verduidelijking van de rechten en plichten van de menselijke persoon, waarvan Europa, ondanks al zijn ontrouw, in de ogen van de wereld het boegbeeld blijft.

De hoogstaangeschreven verovering van Europa heeft als naam de waardigheid van de mens en haar eigenlijke kracht schuilt in de vrijheid. Ziedaar de uiteindelijke inzet van onze strijd. Het is om onze verworven vrijheden te redden maar ook om het genot ervan uit te breiden tot alle mensen, dat wij de eenheid van ons continent betrachten.

Van die eenheid zijn het lot van Europa en de vrede in de wereld afhankelijk.

Het weze derhalve door allen geweten dat wij, Europeanen, verenigd om aan alle volken van dit continent een stem te verlenen, plechtig onze gemeenschappelijke wil betuigen door middel van de vijf hierna volgende artikelen, die de besluiten van ons Congres samenvatten:

1° Wij willen een verenigd Europa, dat op zijn gehele grondgebied de vrije circulatie van mensen, ideeën en goederen kent.

2° Wij willen een Charter van de mensenrechten dat de vrijheid van mening, vereniging en uitdrukking evenals de vrije uitoefening van politieke oppositie waarborgt.

3° Wij willen een Gerechtshof dat de sancties kan treffen die nodig zijn om de eerbiediging van het Charter te verzekeren.

4° Wij willen een Europese Vergadering, waarin de levendige krachten van al onze naties zitting hebben.

5° En wij koesteren in goede trouw het voornemen om uit alle kracht steun te verlenen, in onze woningen en in het openbaar, in onze partijen, in onze kerken, in onze beroepskringen en onze syndicaten, aan de mensen en de regeringen die zich inzetten voor dit werk van algemeen welzijn, ultieme kans op vrede en waarborg voor een grote toekomst voor deze en de toekomstige generaties."